054-2620247 telephone

אבחון דידקטי ירושלים

אבחון עבור סטודנטים

תהליך האבחון מורכב ממספר שלבים:

1. מסמכים שיש להגיש למאבחן בפגישה הראשונה:

    א. הצגת תעודות מבית הספר וכן מכתבים ממורים שליוו את התלמיד ומתארים את הקשיים מולם התמודד במהלך השנים.

    ב. הצגת אבחונים קודמים (במידה וקיימים) וכן דוחות של טיפולים שהתלמיד עבר כגון: הוראה מתקנת, קלינאית תקשורת, מרפא בעיסוק ועוד.. (במידה וקיימים).

2. פגישה ראשונה בין המאבחן לסודנט/ית. במהלכה מתקיימות שיחות ומתבצעים מבחנים שונים (כ-4 שעות).

process-students13. פגישה שנייה בין המאבחן לסטודנט/ית. במהלכה ממשיכים עם ביצוע הבדיקות ובמקביל הסטודנט/ית רוכשים אסטרטגיות למידה התואמות את יכולתם (כ-4 שעות).

4. כתיבת הדו"ח ע"י המאבחן, הכולל: פירוט המבחנים שהועברו, הממצאים, ניתוח ומסקנות, מתן התאמות לדרכי היבחנות המאושרות ע"י כלל המוסדות להשכלה גבוהה וכן ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה (עבור המבחנים הפסיכומטריים).

5. פגישת סיכום עם הנבחן/ת וקבלת שני העתקים מהדו"ח.

6. רכישת אסטרטגיות - מספר פגישות עם הנבחן/ת לשם לימוד ורכישת אסטרטגיות יעילות לשיפור הלמידה.