054-2620247 telephone

אבחון דידקטי ירושלים

אבחון לסטודנטים

studednts2 ivhunהאבחון מוכר ע"י כל המוסדות להשכלה גבוהה וכן ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה (מבחנים פסיכומטריים).

 

באיזה מקרים סטודנט או סטודנטית זקוקים לאבחון?


  1. מי שאובחן/ה בעבר (בתקופת ביה"ס) כסובל/ת מלקויות למידה וקיבל/ה התאמות בדרכי היבחנות במבחני הבגרות וזקוק/ה להמשך זכאות להתאמות, עליו/ה לבצע אבחון מחודש. האבחון שהתבצע בעבר אינו תקף ברוב מוסדות החינוך להשכלה גבוהה, על-כן יש צורך באבחון מחודש.

 

  1. studednts1 ivhunמי שלא אובחן/ה בעבר כלל, גם יכול/ה לבצע אבחון דידקטי לשם קבלת התאמות בדרכי היבחנות במוסדות להשכלה גבוהה. לשם כך עליו/ה להגיש תעודות מתקופת ביה"ס המשקפות את הקשיים בהם התמודד/ה במהלך השנים וכן מומלץ להשיג מכתבים ממורים שליוו אותו/ה במהלך השנים בהן מתואר אלו קשיים והתמודדויות ליוו את התלמיד/ה.

 

  1. כל אחד ואחת ובכל גיל, יכול לבצע אבחון. האבחון נותן תמונה ברורה הן של יכולות האדם והן של הקשיים וההתמודדויות המלווים אותו. היכרות עם היכולות (תחומי כוח) לצד ההתמודדויות (הקשיים) מאפשרת בשילוב אסטרטגיות התואמות את כישורי הסטודנט/ית, להצליח בביצוע מטלות לימודיות. 

 

לחץ/י כאן לקבלת פרטים בנוגע לתהליך האבחון